Walang Hanggan Ang Isang Lingkod Bayani*

Hindi nasusukat ng posisyon sa pamahalaan o katungkulan sa komunidad man o lipunan ang isang Lingkod Bayani. Higit pa, bilang isang naglilingkod sa pamahalaan, mas inaasahan sa isang kawani ng gobyerno ang marubdub na pag-aalay ng sarili sa bayan at taumbayan tangan-tangan ang wagas na serbisyong hindi nag-aalinlangan ng oras at panahon, kakayanan at talino, at aktitud ng wastong pamamahala at pakikitungo sa kapwa.
Sa panahon ng matinding pagsubok sa mga empleyado ng gobyerno at mga opisyal ng pamahalaan, kaakibat ng samut-saring kontrobersya at isyung gumagambala sa mapitaganang pangalan ng pampublikong sektor at gobyerno, mas inaasahan sa isang lingkod bayan ang pagkatig sa tama, at pag-iwas sa mali. Higit pa, mas inaasahan sa isang kawani ng gobyerno ang pagwaksi sa mga gawing labag sa batas,  public order, public policy, morals, o di kaya’y good customs. At higit na inaasahan sa isang kawani ang pagtalima sa prinsipyong “every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith”.[1]
Dahil ang isang Lingkod Bayani ay may malawak na papel sa paghubog ng lipunan at ng bayan, kasama na ang kanyang sinumpaang tungkulin sa mamamayan, hindi siya hiwalay sa pag-unlad ng bayan at pag-angat ng buhay ng taumbayan. Instrumento siya ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay pag-asa lalung-lalo na sa mga maralita’t nabibilang sa mga marginalized sectors tulad ng mga kabataan, kababaihan, magsasaka, manggagawa, urban poor, at marami pang ibang naghahangad ng agarang lunas at solusyon mula sa gobyerno. Binubuksan ng isang lingkod bayani ang pinto sa lahat ng mga lumalapit sa tanggapan ng pamahalaan, sa pagtugon sa tawag ng prinsipyong ang bulwagang ito ay lunan ng tiwala ng mamamayan. Kaya naman, sa pagtugon sa tawag ng paglilingkod, inaangat ng isang lingkod bayani ang mataas nakalidad ng serbisyo, ang respetong nakaangkla sa opisina ng gobyerno, at ang pangalan ng isang empleyado ng gobyernong tapat at mahusay na nagsisilbi sa bayan at mamamayan.

 

Batid ng isang Lingkod Bayani na hindi sapat ang maging bahagi lamang ng tradisyon at siklong namamani sa burukrasya. Isang malaking hamon na kanyang tinutugunan, sa paglipas ng panahon, ang pag-agapay sa walang katapusang pagbabago ng sistema at proseso sa loob ng bawat tanggapan sa partikular, at pagsulong ng sosyedad sa kabuuan. Sa ngalan ng kagalingan at professionalism ng paglilingkod sa tao, umaagapay ang isang lingkod kawani sa modernisasyon. Bukas lagi siya sa inobasyon at pagkatuto sa paniniwalang ang isang kawani ng gobyerno ay hindi isang robot, kundi isang dynamic at flexible na lingkod bayan sa paglalaan ng isang efficient, effective at excellent na serbisyo sibil. Batid niyang sa pagbabago ng panahon ay kaakibat ang patuloy na paglago ng pangangailangan ng tao at pagtaas ng antas ng serbisyong kanilang inaasam mula sa pamahalaan. Kaya naman, sa pagtugon sa mga hamong ito, ang isang lingkod bayani ay patuloy na naghahasa ng sarili gamit ang sapat na kaalaman at edukasyon, mga pagsasanay at karanasan sa pamamahala at serbisyo, at benepisyo ng information and communications technology (ICTs). Kaagapay niya ang malikhaing paggamit ng mga kasangkapang ito tungo sa pag-aangat ng kalidad ng serbisyo sa bayan.

Ang tanggapan ng pamahalaan ay isang matuwid na tanggapang bumabagtas sa isang matuwid na daan. Kaya naman, sa isang Lingkod Bayani, hindi simpleng dokumento ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees[2] bagkus, isa itong sagradong kasulatan na muog ng panuntunang isinasapuso ng bawat kawani ng gobyerno. Kaakibat nito ang Panunumpa[3] ng bawat kawani na sumasalalim sa isang kawaning naglilingkod nang tapat at mahusay sa mata ng Diyos at ng Bansa. Hindi nabuo ang mga dokumentong ito nang walang katuturan kundi produkto ang mga ito ng isang lipunang tumitingala at nagpupugay sa bawat kawani ng gobyerno at sa kanilang ambag sa pagsulong ng sibilisasyon at modernisasyon. Kalakip ng mga ito ay ang mga batas na higit dapat naiintidihan at isinusulong ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan, na sa pang-araw-araw na paglilingkod sa bayan at taumbayan, ay kailangang italima ng isang lingkod bayan. Dito sinasabing isang tambuli ng pagbabago at ehemplo ng pagbangon, pag-asa at paggalang sa pamahalaan ang isang Lingkod Bayani.
Walang hanggan ang isang Lingkod Bayani.


[1] NEW CIVIL CODE, Art. 19.

[2] Republic Act No. 6713.

[3]Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno.*Entry to the PCSA Essay Writing Competition sponsored by the Civil Service Commission.